Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych mogą otrzymać wsparcie od gminy w postaci asystenta rodziny.
Od lipca  2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębi zatrudniony jest asystent rodziny.
Asystenta do danej rodziny kieruje kierownik GOPS na wniosek pracownika socjalnego. Z każdą rodziną, która wyraziła zgodę na taką formę wsparcia, po wcześniejszej analizie funkcjonowania gospodarstwa domowego i jego mieszkańców jest opracowywany plan pomocy rodzinie.

 

Zadania asystenta rodziny określa art. 15 ust 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej


• opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
• opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
• udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
• udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
• udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
• udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
• wspieranie aktywności społecznej rodzin;
• motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
• udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
• motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
• udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
• podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
• prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
• prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
• dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
• monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
• sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
• współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
• współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.  

 

Termin asystent rodziny został wyprowadzony od słowa „asysta”, które jest określeniem osoby towarzyszącej komuś, współobecnej, pomagającej, będącej w pogotowiu. Asystowanie skierowane jest  na realizację trzech filarów polityki społecznej tj. prewencji, interwencji i integracji.

            Asystent rodziny to profesjonalista, który towarzyszy rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań w trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem mocnych stron członków rodziny, zasobów rodziny, społeczności lokalnej i zasobów instytucjonalnych. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

Celem pracy asystenta rodziny m.in. jest:

1.      Wzmacnianie  roli i funkcji rodziny.

2.      Dążenie do osiągnięcia przez rodzinę równowagi życiowej.

3.  Diagnozowanie problemów rodziny poprzez zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą rodziny - wywiad środowiskowy.

4.      Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny i prowadzenia gospodarstwa domowego.

5.      Wspieranie więzi uczuciowych w rodzinie oraz integracja rodziny.

6.      Dążenie do reintegracji rodziny.

7.      Neutralizowanie przypadków patogennego oddziaływania  rodziny na dziecko.

8.      Przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji rodziny oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

9.      Dążenie do zatrzymania dziecka w rodzinie biologicznej.

 

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

1.      Diagnozowanie problemów rodziny przy wsparciu pracownika socjalnego.

2.      Wspólne określenie z rodziną podstawowych dla niej problemów i potrzeb.

3.      Motywowanie rodziny do współpracy i rozpoczęcia działań zmierzających do pokonania problemów.

4.      Sporządzanie planu pomocy rodzinie.

5.      Prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej.

6.      Współpraca z innymi jednostkami i organizacjami.

7.      Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu bezpośredniej pomocy.

 

Asystent rodziny to bardzo trudny zawód wymagający zaangażowania i dyspozycyjności wobec rodziny, częstego kontaktu, zdobycia zaufania po to, by rodzina zechciała otwierać się przed asystentem i pozwalać na taki kontakt, który wpływa na zmianę funkcjonowania podopiecznych.

 

Osoby zainteresowane taką formą pomocy/wsparcia powinny kontaktować się z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

26-631 Jastrzębia
tel./fax. 48 384 05 07
gops@jastrzebia.pl

Godziny otwarcia:
pon. - 8.00 - 16.00
wt. - pt. - 7.00 - 15.00

Licznik odwiedziń: 357178