GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Przemoc w rodzinie- to wszystkie jednorazowe lub powtarzające się działania lub zaniechania osoby najbliższej, wspólnie zamieszkałej lub gospodarującej, zmuszające Cię do zachowań wbrew Twojej woli, a w szczególności narażające Twoją godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na Twoim zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienie i krzywdy moralne.

Pamiętaj!

Jeśli chociażby raz w Twojej rodzinie pojawiły się zachowania przemocowe wobec Ciebie lub wobec dzieci- zareaguj, nie pozwól, by się one powtórzyły.

Przemoc w rodzinie nie jest zjawiskiem jednostajnym i najczęściej przechodzi ona różne fazy, od narastającego napięcia (sprawca jest poirytowany i prowokuje kłótnie) poprzez przemoc fizyczną (sprawca traci całkowicie kontrolę nad swoim zachowaniem i może pobić, zranić, okaleczyć) aż do okresu spokoju tzw. fazy „miodowego miesiąca” (sprawca usprawiedliwia swoje zachowanie, okazuje żal z powodu tego co się stało i obiecuje poprawę. Zdobywa zaufanie osoby i ponownie zaczyna wszystko od nowa).

 

Nie czekaj więc na rozwój sytuacji !

Pamietaj !

 

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich- to przestępstwo, ścigane przepisami Kodeksu Karnego. Jeśli Ty lub ktoś z Twojej rodziny jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie.

Działania na rzecz rodzin doznających przemocy podejmowane sąwe współpracy różnych służb i instytucji w ramach pracy zespołu interdyscyplinarnego.

Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest:
-Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r Nr.70, poz.473 z późn.zm.),
-Ustawa z dnia 29 lipca 2005roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r.Nr.180,poz.1493 z późn.zm),
-Uchwała Nr.L/184/2010 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 25.10.2010r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2013,

Zespół Interdyscyplinarny składa się z przedstawicieli :
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, przedstawiciela ochrony zdrowia, kuratorów sądowych.
 

Zadania Zespołu:

1. Integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu.
2. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Jastrzębia.
3. Podejmowanie działań w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
4. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
5. Rozpowszenianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym.
6. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

Grupy robocze zajmują się opracowywaniem i realizacją planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowaniem sytuacji tych rodzin, dokumentowaniem działań podejmowanych wobec rodzin.

 

Instytucje zajmujące się przemocą:

- Komisariat Policji w Jedlińsku
ul. Warszawska 4, 26-660 Jedlińk   tel./48/ 345-30-77

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi
26-631 Jastrzębia     tel. /48/384-05-07     e-mail:gops@jastrzebia.pl

- Gminna Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Jastrzębi
26-631 Jastrzebia     tel. /48/384-05-07

- Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jastrzębi
tel. / 48/ 610-68-77

- Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 801-120-002


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu świadczy specjalistyczne poradnictwo prawne i psychologiczne dla osób zamieszkałych na terenie powiatu radomskiego.

      - Dyżury prawnika odbywają się w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca
         w godzinach: 14.00 – 16.00.

      - Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne / dyżury psychologa nie są ściśle ustalone /.

Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejsze zapisanie się na poradnictwo osobiście w pokoju nr 15 lub telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu: (48) 381-50-71

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

26-631 Jastrzębia
tel./fax. 48 384 05 07
gops@jastrzebia.pl

Godziny otwarcia:
pon. - 8.00 - 16.00
wt. - pt. - 7.00 - 15.00

Licznik odwiedziń: 380424