UCHWAŁA NR  XIII / 68 / 2015

RADY GMINY JASTRZĘBIA

z dnia 11 grudnia 2015 r.

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 - 2018.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 176 pkt 1, art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 r, poz. 332  z późn. zm. ) Rada Gminy w Jastrzębi uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018 dla Gminy Jastrzębia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jastrzębia

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku.

 

                                                                                

                                                                                                                   Załącznik nr 1

                                                                                                  do Uchwały

                                                                                                                   Nr  XIII / 68 / 2015

                                                                                                           Rady Gminy Jastrzębia

                                                                                                              z dnia 11 grudnia 2015 r.

 

 

 

GMINNY    PROGRAM    WSPIERANIA    RODZINY

NA LATA 2016 – 2018

DLA GMINY JASTRZĘBIA

 

Wstęp

Gminny program wspierania rodziny na lata 2016-2018 w Gminie Jastrzębia opracowano w oparciu o art.176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.) w myśl, którego gmina zobowiązana jest do tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 stanowi samodzielny program, służący wspieraniu rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Rodzina stanowi integralną część społeczeństwa, stanowi jego najmniejszą , a zarazem podstawową komórkę. Jest najważniejszą grupą społeczną. Rodzina jest pierwszym i podstawowym środowiskiem wychowawczym dziecka. To ono tutaj nabywa wiedzy o otaczającym je świecie, panujących między ludźmi stosunkach. Uczy się wyrażać swoje uczucia (lęk, obawa, zadowolenie, gniew) oraz wartościowania co jest dobre, a co złe. Wychowują się w niej kolejne pokolenia, które w późniejszym okresie swojego życia kreują społeczeństwo. Rodzina kształtuje osobowość młodego pokolenia, postawę społeczną i wyznacza koleje jego losu. Dlatego tak ważne jest zachowanie prawidłowych ról społecznych. Tylko „zdrowa” rodzina jest warunkiem wykreowania młodego pokolenia, które będzie miało poczucie własnej wartości, aspiracji, empatii jak również będzie bazą do budowania kolejnej prawidłowo funkcjonującej najmniejszej komórki społecznej.

Rozpad rodziny, niewydolność wychowawcza, zanikanie poczucia bezpieczeństwa, narastanie konfliktów powodują wzrost zjawisk negatywnych, które wymagają ingerencji z zewnątrz angażując siły i środki społeczne. Długoletnie przebywanie rodziny w sytuacji kryzysowej może spowodować całkowite zerwanie więzi rodzinnych i umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej. Mając na względzie fakt, że rodzina biologiczna jest najbardziej sprzyjającą w prawidłowym rozwoju dziecka należy zadbać o to, aby ono jak najdłużej w niej pozostało. Dlatego należy wspierać rodzinę, aby prawidłowo wykonywała swoje funkcje. Należy podjąć pracę z rodziną w jej najbliższym otoczeniu i w różnorodnych formach środowiskowych bez potrzeby odrywania dziecka od rodziny. Wszelkie działania powinny być prowadzone za zgodą rodziny i jej aktywnym zaangażowaniem, uwzględniając zasadę pomocniczości. Chodzi tutaj o obustronny wysiłek zarówno członków rodziny jak i pracowników instytucji pomocy społecznej ( pracownik socjalny, asystent rodziny) zmierzający do przywrócenia naturalnych więzów i normalizacji życia rodzinnego. W swoich działaniach pracownicy socjalni, asystenci rodziny mają za zadanie wspieranie i wspomaganie, a nie zastępowanie rodziców w wypełnianiu ich funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Jednym z nowatorskich rozwiązań w systemie pomocy społecznej jest możliwość zatrudnienia asystenta rodziny do pracy na rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej. Rola asystenta rodziny polega na całościowym wspieraniu rodziny wychowującej dzieci zagrożone wykluczeniem społecznym, poprzez zmianę stosunku osób w rodzinie do własnej sprawności, podniesienie ich samooceny, wzbudzenie wiary we własne siły, a także pomoc w wykonywaniu najprostszych czynności, składający się na proces prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania asystenta rodziny mają wspomagać rozwój kompetencji wszystkich członków rodziny tj. rodziców, dzieci, czemu służy indywidualne podejście do rodziny i jej problemów. W tym miejscu należy jednoznacznie powiedzieć, że asystent rodziny nie przejmuje działań za rodzinę, jedynie wspiera ją w wykonywaniu określonych obowiązków jak i również w podjętych działaniach, pokazuje jakie efekty przyniesie ich praca oraz ukierunkowuje te działania w taki sposób, aby przyniosły one zamierzone efekty.

Pozostawienie rodzin bez fachowego wsparcia i różnorodnej pomocy specjalistycznej spowoduje wzrost zjawiska dalszej degradacji rodzin i skutkować będzie różnorodnymi konsekwencjami, którymi najbardziej zagrożone będą dzieci. Priorytetem wspierania rodziny jest zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dzieci, młodzieży oraz kształtowania wartości i norm związanych z ich wychowaniem.

Podstawowym założeniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 - 2018 jest utworzenie spójnego, scentralizowanego systemu wsparcia dzieci oraz wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Wszelkie działania służb i instytucji pracujących na rzecz dobra dziecka i rodziny powinny być zintegrowane i uwzględniać prawo do zachowania tożsamości dziecka i jego prawa do utrzymania kontaktów z rodzicami. Realizowane w ramach Programu zadania koncentrować będą się nie tylko na dziecku, ale również na całej rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, przede wszystkim w sytuacjach, gdy dziecko zostanie umieszczone poza rodziną biologiczną, w celu odzyskania przez nią funkcji opiekuńczej.

Program będzie miał zatem charakter zróżnicowany, zarówno profilaktyczny jak i interwencyjny, w zależności od celów i poszczególnych zadań prowadzących do ich realizacji.

 

Uzasadnienie wprowadzenia Programu

Zgodnie z art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych gminy należy m.in. opracowanie i realizacja trzyletniego gminnego programu wspierania rodziny. W świetle założeń ustawy pomoc dziecku i jego rodzinie powinna mieć charakter interdyscyplinarny i być udzielana przez właściwych specjalistów w ramach zintegrowanego lokalnego systemu. Ważne jest, by działania i decyzje względem rodziny były podejmowane przy współpracy wyspecjalizowanych instytucji (pomoc społeczna, szkoła, sąd, policja). Konsekwencją powyższego zapisu jest wprowadzenie trzyletniego programu wspierania rodziny w Gminie Jastrzębia na lata 2016-2018. Priorytetem będzie stworzenie działań profilaktycznych i osłonowych tak, aby zapobiegać marginalizacji i społecznemu wykluczeniu mieszkańców. Świadczenie wsparcia dla rodzin zagrożonych społecznym obniżeniem standardu życia ma dać poczucie bezpieczeństwa i gwarancje wsparcia instytucjonalnego. Każdy potrzebujący powinien mieć zapewnione wsparcie i posiadać pewność, że może je otrzymać w instytucjach do tego celu powołanych.

Działania na rzecz rodziny to czynności skierowane do poszczególnych jej członków oraz kampanie prowadzone na rzecz całej wspólnoty. Podstawowym założeniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny jest utworzenie spójnego systemu wsparcia rodzin i dzieci, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, mających na celu przywrócenie im zdolności do wypełniania tych ról, poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci.

Realizowane w ramach programu zadania koncentrować się będą nie tylko na dziecku, ale na całej rodzinie również w sytuacjach, gdy dziecko zostanie umieszczone poza rodziną biologiczną. Ma to na celu pomoc w odzyskaniu przez rodziców funkcji opiekuńczych tj. umożliwienie dziecku powrotu do środowiska rodzinnego. Przyjęte w ramach Programu zadania są spójne zarówno z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

Podstawa prawna Programu

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r.  poz. 163 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r., poz. 1390);
 • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1286 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii  (Dz. U. z 2015 r., poz. 875);
 • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jastrzębia na lata 2014-2017.

 

Diagnoza sytuacji rodzin korzystających z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Jastrzębia jest gminą wiejską znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Radomia, z którym graniczy od południowego wschodu. Powierzchnia gminy Jastrzębia wynosi ogółem 89, 51 km2. Gminę tworzy 19 jednostek pomocniczych (sołectw). Jak wynika z danych Urzędu Gminy, wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku obszar Gminy zamieszkuje 6821 mieszkańców, wśród których: 3360 stanowią kobiety, natomiast 3461 mężczyźni. Jastrzębia jest lokalnym ośrodkiem handlowo-usługowym dla mieszkańców gminy. Ludność utrzymuje się z rolnictwa i hodowli oraz z handlu i usług. Część mieszkańców pracuje poza miejscem zamieszkania.

W 2014 roku z różnych form świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Jastrzębi skorzystało łącznie 206 środowisk, tj. 751 osób w rodzinach, co stanowi 11, 01% udziału osób w rodzinach objętych pomocą społeczną w ogóle ludności gminy.

Z analizy sprawozdań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz informacji uzyskanych od pracowników socjalnych wynika, że w latach 2013 – 2015 wzrosła liczba rodzin, którym udzielono wsparcia w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych w postaci przydzielenia asystenta rodziny. Są to rodziny, które wymagają wsparcia w znacznie szerszym wymiarze aniżeli pomoc oferowana w ramach pracy socjalnej.  W Ośrodku zatrudniony jest asystent rodziny współpracujący z rodzinami, w których występuje bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych.

Rodziny, którym udzielono wsparcia asystenta rodziny

2013 rok

2014 rok

2015 rok

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinie

 

Liczba dzieci

 

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinie

Liczba dzieci

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinie

Liczba dzieci

12

42

30

13

45

32

15

51

31

 

Rodziny objęte pomocą GOPS w Jastrzębi w latach 2013 -2014 z podziałem na liczbę dzieci w rodzinie

Rodziny

Rodziny z dziećmi

Rok

Ogółem

Ogółem liczba osób

1 dziecko

2 dzieci

3 dzieci

4 dzieci

5 dzieci

6 dzieci     i więcej

2013

233

975

34

54

30

41

15

14

2014

206

751

30

46

30

15

8

11

 

Rodzina dysfunkcyjna jest to rodzina, która nie spełnia swych zadań względem dzieci. W takiej rodzinie na pierwszym miejscu zaspakajane są potrzeby rodziców a nie dzieci. Zaburzona jest również więź emocjonalna między członkami rodziny – są osoby ważniejsze, którym pozostali członkowie rodziny muszą się podporządkować. Atmosfera w rodzinie jest pełna napięcia, zasady są narzucane. Nie można wyrażać swoich uczuć, myśli, pragnień. Każda rodzina dysfunkcyjna naraża dziecko na szereg negatywnych emocji. Niejednokrotnie dzieci w takich rodzinach odbierane są jako balast dla rodziców ograniczający ich swobodę. Wobec dzieci stosowane są surowe kary, nieadekwatne do stopnia przewinienia.

O rodzinie dysfunkcyjnej mówimy w sytuacji w której:

1.      jedno bądź oboje rodziców uzależniło się od alkoholu,

2.      występuje problemem wykorzystywania seksualnego czyli taka w której jedno bądź oboje rodziców wykorzystuje seksualnie kogoś w rodzinie,

3.      jedno bądź oboje rodziców stosuje przemoc emocjonalną (szantaż, zastraszanie itp.) wobec członków rodziny,

4.      jedno bądź oboje rodziców bije, maltretuje fizycznie kogokolwiek z członków rodziny (przemoc fizyczna),

5.      występuje przewlekła choroba, a osoba chora wini za swój stan zdrowia pozostałych członków rodziny i stawia siebie w centrum uwagi.

Podejmując rozważania na temat roli rodziny w systemie profilaktyki, trzeba zdawać sobie sprawę z aktualnych zagrożeń, jak rozwój cywilizacji. Postawy wielu ludzi nacechowane są lękiem przed przyszłością, rozczarowaniem. Wiele małżeństw się rozpada. Rodzice są zapracowani, nie zwracają uwagi na potrzeby dziecka (głównie emocjonalne). Coraz bardziej widoczne są różnice pomiędzy bogatymi a biednymi. Najbardziej przez ten stan rzeczy cierpią dzieci, które pozostawione „same sobie” podejmują działania dewiacyjne, które prowadzą do niedostosowania społecznego.

Pracownicy socjalni i asystent rodziny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi w ramach wykonywania swoich obowiązków podejmują działania na rzecz rodzin dysfunkcyjnych, borykających się z różnorodnymi problemami. Niejednokrotnie są to rodziny, które oprócz ubóstwa dotknięte są wieloma dysfunkcjami. Praca z takimi rodzinami wymaga od kadry pomocy społecznej wysokiego profesjonalizmu i zaangażowania w podejmowanych działaniach.

 

Najczęstsze przyczyny nasilenia trudnych sytuacji życiowych, które stanowią przyczynę ubiegania się o wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi

 

 

Powody przyznania pomocy

 

2013 rok

2014 rok

          2015 rok                                                                    I półrocze            

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinach

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinach

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinach

Ubóstwo

203

731

140

487

100

347

Potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności

45

245

30

172

26

153

Sieroctwo

0

0

0

0

0

0

Bezrobocie

80

288

91

316

64

214

Bezdomność

0

0

1

1

0

0

Niepełnosprawność

30

75

32

81

33

82

Zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa

3

8

0

0

0

0

Alkoholizm

20

78

4

11

9

27

Narkomania

0

0

0

0

0

0

Długotrwała lub ciężka choroba

25

73

35

132

32

104

Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych

30

138

13

46

9

34

Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego

1

3

0

0

0

0

 

Cele Programu

Cel 1. Zapobieganie powstawania sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz rozwiązywanie już istniejących.

Cel 2. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka.

Cel 3. Poprawa jakości opieki sprawowanej przez biologicznych rodziców.

 

Adresaci Programu

Odbiorcami działań ujętych w Programie są rodziny i dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Jastrzębia przeżywające trudności w sferze opiekuńczo-wychowawczej oraz rodziny, w których dzieci umieszczone zostały w pieczy zastępczej.

Wszystkie dzieci wymagają ochrony ich praw i wolności oraz pomocy dla zapewnienia harmonijnego rozwoju i przyszłej samodzielności życiowej. Szczególnej uwagi wymagają dzieci i młodzież z rodzin niewydolnych wychowawczo. Dysfunkcje rodziny, spowodowane w głównej mierze uzależnieniami, przyczyniają się do powstawania znacznych strat rozwojowych dzieci żyjących w tych rodzinach. Niewydolność rodziców zaburza zaspokajanie podstawowych potrzeb rozwojowych dziecka, prowadzi między innymi do niepowodzeń szkolnych oraz izolacji społecznej.

Rodzina, jako naturalne środowisko rozwoju dziecka, przeżywając trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci, wymaga wsparcia dla dobra nie tylko dzieci, ale też wszystkich jej członków. Przywrócenie prawidłowego funkcjonowania rodzin jest też największym zyskiem dla społeczności lokalnej.

 

Realizacja Programu

 

Nazwa zadania

 

Czas realizacji

 

Podmiot realizujący

 

Wskaźnik realizacji

 

Zapobieganie powstawania sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz rozwiązywanie już istniejących.

Monitoring sytuacji rodzin zagrożonych dysfunkcjami/rodzin dysfunkcyjnych oraz analiza zjawisk rodzących potrzebę ubiegania się o pomoc.

 

 2016 - 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Przyczyny udzielania pomocy.

 

Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych.

Współpraca z kuratorami sądowymi, policją, szkołami, placówkami wsparcia dziennego, świetlicami środowiskowymi w celu wypracowania wspólnych działań profilaktycznych.

 

2016 - 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

 

Urząd Gminy w Jastrzębi

Liczba podjętych interwencji.

Liczba osób objętych wsparciem.

 

Praca socjalna polegająca na wzmacnianiu lub odzyskiwaniu przez rodzinę zdolności do pełnienia prawidłowych funkcji w społeczeństwie.

 

 

2016 - 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Liczba rodzin objętych

wsparciem w postaci

pracy socjalnej.

Motywowanie członków rodziny do podejmowania działań na rzecz niwelowania własnych dysfunkcji np. podjęcie terapii leczenia uzależnień, terapii dla ofiar i sprawców przemocy domowej.

 

2016 - 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

 

Zespół

Interdyscyplinarny

ds. Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Liczba osób, które

podjęły terapię.

 

Liczba założonych

Niebieskich Kart.

 

Liczba osób, które

ukończyły terapię.

 

Dążenie do reintegracji rodzin poprzez pomoc rodzinie, z której dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej w         odbudowaniu odpowiedniego środowiska wychowawczego z poprawnymi relacjami i rolami, pozwalającymi na powrót dzieci do rodziny naturalnej.

2016 - 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy   w Rodzinie

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Placówki oświatowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu

Liczba rodzin objętych

wsparciem asystenta

rodziny, których dzieci zostały umieszczone

w pieczy zastępczej.

W zależności od zdiagnozowanych potrzeb –zapewnienie opieki rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez asystenta rodziny.

 

2016 - 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Urząd Gminy w Jastrzębi

Liczba asystentów pracujących na rzecz mieszkańców gminy.

Liczba rodzin, którym przydzielono asystenta.

 

Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka.

Zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej ubogim rodzinom.

 

 

2016 - 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

 

Urząd Gminy w Jastrzębi

Liczba i formy udzielonej pomocy.

Liczba rodzin i dzieci w tych rodzinach objętych pomocą.

Objęcie dożywianiem wszystkich potrzebujących dzieci.

 

2016 - 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

 

Urząd Gminy w Jastrzębi

Liczba dzieci korzystających z posiłków.

Monitorowanie sytuacji zdrowotnej dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

 

2016 - 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

 

Liczba rodzin i dzieci w tych rodzinach objętych monitorowaniem.

 

Objęcie rodzin dysfunkcyjnych profesjonalną pomocą.

 

2016 - 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

 

Liczba podejmowanych interwencji kryzysowych.

Ilość godzin dokonanego nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego.

 

Zabezpieczenie środków na pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

 

2016 - 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

 

Urząd Gminy w Jastrzębi

Liczba dzieci umieszczonych w poszczególnych ośrodkach.

Wysokość środków przeznaczonych na pokrycie pobytu dzieci w placówkach.

 

Poprawa jakości opieki sprawowanej przez biologicznych rodziców.

Szczegółowe i wieloaspektowe rozpoznanie sytuacji rodziny przeżywającej trudności.

 

 

2016 - 2018

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

 

Liczba rodzin przeżywających trudności.

 

Kierowanie osób uzależnionych na leczenie.

 

2016 - 2018

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Liczba osób, które

podjęły terapię.

 

Liczba osób, które

ukończyły terapię.

 

Włączenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Przemocy                     w Rodzinie w rozwiązanie problemu przemocy w rodzinie.

 

2016 - 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

 

Zespół

Interdyscyplinarny

ds. Przeciwdziałania

Przemocy  w Rodzinie

 

Policja

 

Liczba założonych

Niebieskich Kart.

Udzielanie rodzinom pomocy finansowej i rzeczowej (w formie żywności, odzieży).

 

2016 - 2018

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

 

Urząd Gminy w Jastrzębi

Liczba rodzin objętych pomocą.

Przydzielenie rodzinom asystenta rodziny.

 

2016 - 2018

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

 

Sąd Rodzinny i Nieletnich

Liczba rodzin współpracujących z asystentem rodziny.

Udział pracowników socjalnych i asystentów rodziny w szkoleniach dotyczących pracy z rodziną.

 

2016 - 2018

Pracownicy socjalni

 

Asystenci rodziny

Liczba szkoleń i konferencji.

 

Efekty Programu

W wyniku przeprowadzonych działań przewidywane jest osiągnięcie następujących efektów:

 • polepszenie sytuacji dziecka i rodziny,
 • wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa rodziny i dziecka,
 • zminimalizowanie negatywnych zachowań oraz stworzenie skutecznego systemu wsparcia, dla rodziny i dziecka,
 • poprawa funkcjonowania rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi,
 • przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej,
 • zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin celem zapobiegania powstawaniu, sytuacji kryzysowych,
 • poprawa i wzrost jakości w zakresie funkcjonowania rodziny,
 • wzrost świadomości społeczeństwa na temat prawidłowego funkcjonowania rodziny i poprawnych relacji rodzinnych,
 • umożliwienie dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej powrotu do rodziny naturalnej, poprzez przywrócenie jej prawidłowych funkcji,
 • rozwój efektywnej współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami realizującymi program wpierania rodziny.

 

Realizatorzy Programu

Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi przy udziale: 

 1. Urzędu Gminy w Jastrzębi;
 2. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jastrzębi;
 3. Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
 4. Placówek oświatowych z terenu Gminy Jastrzębia;
 5. Placówek Ochrony Zdrowia;
 6. Organizacji pozarządowych i instytucji kościelnych;
 7. Posterunku Policji w Jedlińsku;
 8. Kuratorów Sądowych;
 9. Sądów – Wydziały: Karny, Rodzinny i Nieletnich;
 10. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Radomiu;
 11. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu;
 12. Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu;
 13. Poradni leczenia uzależnień.

 

Źródła Finansowania Programu

Finansowanie 3 -letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 odbywać się będzie w ramach środków budżetu Gminy Jastrzębia, dotacji oraz środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł.

 

Monitoring i ewaluacja Programu

Program będzie koordynowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi. W ramach jego realizacji będą gromadzone informacje, które pozwolą na ocenę postępów, wskażą dalsze potrzeby i zrekonstruują działania, które mają dać informację zwrotną, pozwalającą na określenie i wprowadzenie dodatkowych zmian w programie.

Wskazana jest stała współpraca pomiędzy instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w celu zapewnienia najlepszego efektu podjętych inicjatyw.

Gminny Program Wspierania Rodziny jest dokumentem otwartym i długofalowym. Będzie podlegał ewaluacji i monitoringowi w zależności od występujących potrzeb rozpoznawanych i ustalanych przez podmioty zajmujące się problemami rodziny. Ewaluacja będzie miała charakter usprawniający i wskazujący kierunki ewentualnych zmian w zapisach programowych. Pozwoli na sprawdzenie efektywności i skuteczności przyjętych założeń oraz sposobu wydatkowania środków przeznaczonych na ich realizację.

Monitoring pozwoli na analizę i ocenę zebranych informacji i planowanie dalszych działań oraz doskonalenie dotychczas ustalonych.

W terminie do dnia 31 marca każdego roku przedstawiane będzie Radzie Gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.

 

Podsumowanie

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Jastrzębia na lata 2016 - 2018 zakłada stworzenie optymalnych warunków dla poprawy jakości życia rodzin, w szczególności dzieci.

Wsparcie rodziny będzie miało charakter profilaktyczny, ochronny, a rodzinie w pierwszej kolejności zostaną stworzone możliwości samodzielnego zmierzenia się ze swoimi problemami. Niezbędne jest systematyczne podnoszenie świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków dysfunkcji oraz promowanie rodzinnego stylu życia. Tylko wtedy można zwiększyć jej szanse na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku oraz wykorzystanie własnej aktywności i wewnętrznego potencjału w celu zdobywania nowych umiejętności.

Aby osiągnąć zamierzone cele w realizację programu powinny włączyć się aktywne instytucje, placówki i organizacje, które swoimi działaniami, wspierają dzieci i rodziny. Spodziewanym efektem realizacji programu ma być polepszenie sytuacji dziecka i rodziny, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa socjalnego, ograniczenie patologii społecznej, zminimalizowanie negatywnych zachowań oraz stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla rodziny i dziecka.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

26-631 Jastrzębia
tel./fax. 48 384 05 07
gops@jastrzebia.pl

Godziny otwarcia:
pon. - 8.00 - 16.00
wt. - pt. - 7.00 - 15.00

Licznik odwiedziń: 360198