Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jastrzębi

- Jeśli masz problem, potrzebujesz rady, pomocy
 

ZGŁOŚ SIĘ
do Urzędu Gminy w Jastrzębi

lub pod nr tel.  48 384 05 05

 

PEŁNOMOCNIK

 DS. PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM
   Anna Tkaczyk

 

                       Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jastrzębi


Działa na mocy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. (Dz. U. z 2016, poz. 487 z późn. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 14.2017 Wójta Gminy Jastrzębia z dnia  10 lutego 2017 r.

W skład Komisji wchodzą osoby posiadające, przeszkolenie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i problemu przemocy.

Przewodnicząca:          Anna Kuczyńska

Sekretarz:                     Katarzyna Przedlacka - Chojnacka

Członkowie:                

Konrad Prokopczyk

Jacek Szczerbiński

Małgorzata Golec

Krzysztof Maciocha        

                       

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zbiera się na posiedzeniach stałych przynajmniej raz w miesiącu.

 

Celem prac Komisji jest

• ograniczenie spożycia alkoholu,

• zapobiegania negatywnym zjawiskom związanym z nadużywaniem alkoholu,

• zmianę obyczajów w zakresie spożywania alkoholu społeczności lokalnej,

• promocja zdrowego stylu życia bez alkoholu i innych środków uzależniających.

 

Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin poprzez:
1) współpracę z placówkami lecznictwa odwykowego,
2) podejmowanie działań mających na celu poddanie się osoby uzależnionej od alkoholu obowiązkowemu leczeniu w zakładzie odwykowym,
3) informowanie społeczeństwa o możliwościach korzystania z pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, poprzez upowszechnianie materiałów edukacyjnych (plakaty, ulotki, broszury), udział w kampaniach społecznych.

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:
1) motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego,
2)  wspieranie działań zgodnych z procedurą „Niebieska Karta” przeciwdziałających przemocy domowej.
 

III. Prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej poprzez:
1) wdrażanie i prowadzenie na terenie szkół kampanii i programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży dotyczących problemu uzależnień,
2) wspieranie działań mających na celu umożliwienie dzieciom i młodzieży spędzania wolnego czasu poprzez udział w pozalekcyjnych zajęciach sportowych,
3) popularyzacja wiedzy na temat szkodliwości spożywania napojów alkoholowych, piwa i wynikających z tego zagrożeń (organizowanie konkursów, rozprowadzanie ulotek na temat choroby alkoholowej),
4) organizowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych i piwa w zakresie przepisów wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
5) organizowanie szkoleń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
6) organizowanie dla rodziców spotkań, prelekcji i szkoleń ze specjalistami w dziedzinie profilaktyki,
7) dofinansowanie dzieciom i młodzieży spektakli profilaktycznych, wyjazdów do kina, teatru na widowiska i filmy z zakresu profilaktyki uzależnień,
8)  wspieranie lokalnych inicjatyw propagujących trzeźwy styl życia,
9)  dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego oraz „zielonej szkoły” i „białej szkoły” dla dzieci z rodzin, w których występuje problem alkoholowy,
10)  zakup publikacji, czasopism i materiałów profilaktycznych.

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
1) współpraca z dyrektorami szkół w celu podejmowania wspólnych działań o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym,
2) współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
3) współpraca z Posterunkiem Policji,
4) współpraca z kuratorami sądowymi ds. osób nieletnich i dorosłych,
5) współpraca z Ośrodkiem Zdrowia,
6) współpraca z Kościołem,
7) współpraca z organizacjami pozarządowymi i organizacjami sportowo-kulturalnymi działającymi na terenie gminy w ramach promocji zdrowego stylu życia.

V. Kontrola zasad obrotu i reklamy napojów alkoholowych, podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego poprzez:
1) wnioskowanie do właściwych organów o cofanie zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych i piwa przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży w przypadku naruszenia przepisów prawa,
2) systematyczne kontrolowanie placówek sprzedaży napojów alkoholowych i piwa przeznaczonych do spożycia na miejscu jak i poza miejscem sprzedaży przy udziale policji w zakresie:
  a) przestrzegania zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych,
  b) sprzedaży i podawania alkoholu osobom nietrzeźwym lub nieletnim,
3) opiniowanie wniosków dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i piwa pod względem zgodności limitu i lokalizacji punktu sprzedaży zgodnie z uchwałą Rady Gminy.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

26-631 Jastrzębia
tel./fax. 48 384 05 07
gops@jastrzebia.pl

Godziny otwarcia:
pon. - 8.00 - 16.00
wt. - pt. - 7.00 - 15.00

Licznik odwiedziń: 380437