Dodatki mieszkaniowe - informacje ogólne.

Pomoc w tej postaci przyznawana jest na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r, Nr 71 poz. 734 z póź. zm.).

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

• jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza w przypadku:

- gospodarstwa jednoosobowego – 175% najniższej emerytury
- gospodarstwa wieloosobowego – 125% najniższej emerytury

• powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej nie przekracza 60%.

 

Tabela określająca normatywną powierzchnię lokalu mieszkalnego:

Powierzchnia normatywna:

powiększona o:

30%

50%

1 osoba

35 m2

45,5 m2

52,2 m2

2 osoby

40 m2

52,0 m2

60,0 m2

3 osoby

45 m2

58,5 m2

67,5 m2

4 osoby

55 m2

71,5 m2

82,5 m2

5 osób

65 m2

84,5 m2

97,5 m2

6 osób

70 m2

91,0 m2

105,0 m2

 

W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób - dla każdej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.
Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m², jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O zamieszkiwaniu w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

 

Uprawnionymi do dodatku mieszkaniowego są:

• najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych,
• członkowie spółdzielni mieszkaniowych zamieszkujący na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
• osoby zajmujące lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właściciele lokali mieszkalnych,
• inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego,
• osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal zmienny albo socjalny.

W przypadku stwierdzenia, że osoba której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia wstrzymania wypłaty dodatku nie nastąpi uregulowanie należności, decyzja o przyznaniu dodatku wygasa. Wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego następuje w drodze decyzji.

 

Wnioski o przyznanie dodatków mieszkaniowych składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębi, pok. 5a.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

26-631 Jastrzębia
tel./fax. 48 384 05 07
gops@jastrzebia.pl

Godziny otwarcia:
pon. - 8.00 - 16.00
wt. - pt. - 7.00 - 15.00

Licznik odwiedziń: 369140