Projekt GOPS

„Inwestując w człowieka pomnażamy kapitał społeczny i wygrywamy przyszłość”

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS

Priorytetu 7: Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi od 2008 roku realizuje projekt systemowy pt. "Inwestując w człowieka pomnażamy kapitał społeczny i wygrywamy przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W okresie od 2008 – 2013 roku skupiliśmy się głównie na aktywnej reintegracji bezrobotnych w tym niepełnosprawnych - mieszkańców gminy Jastrzębia w wieku aktywności zawodowej.

Działania nasze realizowaliśmy w oparciu o instrumenty aktywizacji:

  • edukacyjnej,
  • zdrowotnej,
  • społecznej,
  • zawodowej.

Potrzeba realizacji projektu zrodziła się z konieczności wyrównania szans zatrudnienia i ułatwienia wejścia lub powrotu na rynek pracy osobom bezrobotnym lub zatrudnionym w rolnictwie, korzystającym ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi.

Celem ogólnym naszego projektu jest wzrost poziomu aktywności zawodowej, kompetencji zawodowych, podniesienie poziomu samooceny oraz wiary we własne siły i możliwości, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, poprzez aktywizację społeczną, zwiększenie ilości form dostępności pracy socjalnej, poprawę trudnej sytuacji finansowej uczestniczek projektu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

26-631 Jastrzębia
tel./fax. 48 384 05 07
gops@jastrzebia.pl

Godziny otwarcia:
pon. - 8.00 - 16.00
wt. - pt. - 7.00 - 15.00

Licznik odwiedziń: 369125